Licencirana
agencija
Izbornik

BLOG

PRETRAGA NEKRETNINA
Lokacija

Energetski certifikati oduzimaju vam energiju? Saznajte zašto su potrebni!

17. 09 2018. Autor: Adresar

„Sve je energija“, kažu kvantni fizičari. „Sve oko nas vibrira i podložno je zakonu privlačenja“, kažu poklonici različitih teorija. Energija, čini se, postaje središnjim pojmom 21. stoljeća. Iako svatko od nas pomalo naginje metafizičkim promišljanjima čak i u najbanalnijim situacijama, ovaj ćemo tekst ipak posvetiti energiji u kontekstu potrošnje, očuvanja, izrade energetskih certifikata; pričat ćemo o pravilnicima i zakonskim odredbama, obvezama i sličnim pojmovima od kojih, moguće, zavibrirate drugačije. Ne negativno (ne bismo željeli širiti negativnu energiju), jednostavno - drugačije.

Saznajte što je energetsko certificiranje, zašto je važno, što je energetski certifikat, što podrazumijevaju različiti energetski razredi, tko provodi postupak certificiranja te kako se sve navedene obveze odnose na sferu posredovanja u prometu nekretnina. Energično se uhvatite u koštac s problematikom i saznajte sve što ste oduvijek željeli znati, a niste se usudili pitati. Ili jednostavno niste imali dovoljno energije.

 

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje je naziv za skup aktivnosti potrebnih za utvrđivanje energetskog razreda nekretnina, odnosno za utvrđivanje stupnja učinkovitog korištenja energije. Pojam učinkovitosti odnosi se na realizirani korisni učinak i količinu energije potrebne da bi se taj učinak ostvario. Razina učinkovitosti utvrđuje se energetskim pregledom zgrade. Sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17) radi se o sustavnom postupku stjecanja odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, o postupku utvrđivanja i određivanja isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradi izvješća o energetskom pregledu zgrade.

 

Zašto je energetsko certificiranje važno?

Utvrditi energetski razred nekretnine znači utvrditi stupanj toplinske zaštite, razinu gubitka energije i količinu njene potrošnje te ustanoviti koje su mjere potrebne da bi se nekretninu energetski obnovilo i dovelo do više razine energetske učinkovitosti. Viša razina energetske učinkovitosti podrazumijevala bi minimalne oscilacije u temperaturi i svakako kvalitetniju izolaciju. Ulaganjem u poboljšanje izolacije nekretnine smanjuje se potrošnju energije i reducira nepotrebne gubitke, čime se posljedično smanjuje ukupne troškove stanovanja i povećava vrijednost nekretnine u kupoprodajnome procesu.

 

Od čega se sastoji energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji obuhvaća sve podatke prikupljene tijekom energetskog pregleda, a koji se odnose na energetska svojstva zgrade ili njenog posebnog dijela. Dokument sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja ga je izdala i izradila, oznaku energetskog certifikata, informacije o termotehničkim sustavima, podatke o energetskim potrebama zgrade, korištenju obnovljivih izvora energije te prijedlog mjera poboljšanja postojećeg stanja.

 

Što znače pojedini energetski razredi?

Energetskim razredom iskazuje se količina potrošene energije po jedinici površine - kvadratnome metru (kWh/m2). Razredi se označavaju slovima u rasponu od A+ do G (osam energetskih razreda). A i A+ razredi označavaju zgrade vrlo niske potrošnje energije dok razred G predstavlja objekte visoke potrošnje energije. Većina je objekata u Republici Hrvatskoj nositelj certifikata C razine, dok spomenute A i A+ razrede nalazimo kod visokokvalitetnih objekata s najnovijom tehnologijom, obnovljivim izvorima energije i razrađenim sustavom upravljanja energijom (zgrade koje u prosjeku troše manje od 15 kWh/m2).

Prema stavku 5. članka 3. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17) energetski razred zgrade je pokazatelj:

– specifične godišnje toplinske energije potrebne za grijanje, a za referentne klimatske podatke i algoritmom propisan režim korištenja prostora te režim rada tehničkih sustava

– specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju, a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije termotehničkih sustava (za uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hotele i restorane, sportske dvorane, zgrade trgovina, ostale nestambene zgrade)

Vlasnici koji planiraju prodati ili iznajmiti svoje nekretnine, a svjesni su utjecaja energetskog razreda na cijenu koju je za njih na tržištu moguće postići, nerijetko ulažu u energetsku obnovu sukladno mjerama istaknutima u energetskome certifikatu i priloženome izvješću. Nekretnine nižih energetskih razreda, kao i njihovi posebni dijelovi, mogu, zahvaljujući određenim ulaganjima, postići viši razred. Prije svega se ulaže u kvalitetniju toplinsku zaštitu, u sustave klimatizacije i ventilacije, u podne, zidne i stropne obloge, stolariju, optimizaciju sustava grijanja. Za višu razinu (A i A+) nužni su i sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i umanjuju ukupnu potrošnju, odnosno potrošnju energije po kvadratnome metru.

 

Koliko je dugo energetski certifikat valjan od dana izdavanja?

Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja (Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17).

 

Tko provodi energetsko certificiranje?

Postupak certificiranja mogu obavljati samo za tu svrhu ovlaštene fizičke ili pravne osobe, odnosno osobe koje zadovoljavaju uvjete propisane 'Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada' te koje su ishodile ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Registar ovlaštenih osoba dostupan je na :

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

 

Na koje se nekretnine odnosi obveza energetskog certificiranja?

Zakon o gradnji i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ističu da energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Nadalje, navode da su vrste zgrada u cjelini, odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade za koje se izdaje energetski certifikat, određene prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

 • višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat (za poseban dio nekretnine)

 • obiteljske kuće

 • uredske zgrade

 • zgrade za obrazovanje

 • bolnice

 • hoteli i restorani

 • sportske dvorane

 • zgrade trgovine – veleprodaja i maloprodaja

 • ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji, knjižnice i slično)

Izuzeti iz obveze energetskog certificiranja su sljedeći objekti:

 • zgrada koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti

 • privremena zgrada čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionica i nestambena poljoprivredna zgrada s malim energetskim potrebama

 • stambena zgrada koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje

 • slobodnostojeća zgrada s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2

Važno je napomenuti da obveza izrade energetskog certifikata obuhvaća vlasnike zgrada i posebnih dijelova zgrada (stanova i poslovnih prostora) koji planiraju iznajmljivanje ili leasing istih od 01. siječnja 2016. godine. Vlasnici su prilikom oglašavanja prodaje, najma/zakupa ili leasinga nekretnina dužni potencijalnim kupcima/unajmljivačima predočiti dodijeljen energetski razred, s obzirom na to da energetska učinkovitost predstavlja jedan od bitnih faktora utjecaja na prodajnu cijenu i cijenu najma. Pritom je potrebno opovrgnuti mit da nije potreban certifikat za stan/prostor manji od 50 m2 – izuzeće od obveze energetskog certificiranja imaju slobodnostojeće zgrade s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2, što se ne odnosi na posebne dijelove zgrada (stanove ili poslovne prostore površinom manje od 50 m2) ukp-a većeg od 50 m2.

Investitori, odnosno vlasnici zgrade izgrađene temeljem građevinske dozvole dužni su pribaviti energetski certifikat prije izdavanja uporabne dozvole.

 

Na koji se način provodi energetsko certificiranje zgrade?

Način energetskog certificiranja propisan je i reguliran Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17) te novom Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrada (2017).

 

Energetski certifikat i promet nekretnina

Energetski certifikat je, kao što je ranije u tekstu već spomenuto, obavezan dokument u procesima prodaje, najma ili leasinga nekretnina. Od 2008. certifikat se mora izraditi za sve nove zgrade prije stavljanja u uporabu. Obavezu i troškove izrade certifikata snosi investitor/vlasnik nekretnine i dužan ga je predočiti budućem kupcu/najmoprimcu/zakupniku. Odbije li vlasnik spomenutu obvezu, moguće ga je prijaviti Državnome inspektoratu. Predviđene su novčane kazne do 10.000,00 kuna za fizičke osobe, a za pravne do 30.000,00 kuna.  

Govorimo li o zamjeni nekretnina (prema napomeni Ministarstva) EC nije potreban. Prodaje li se objekt/zgrada koji/a nema ni prozore ni vrata (nedovršeni objekt), odnosno objekt koji se u takvome stanju ne može koristiti sukladno namjeni, kupac kao novi vlasnik takve nekretnine dužan je ishoditi energetski certifikat po završetku/finalizaciji objekta, a prije izdavanja uporabne dozvole.

Ako pak više suvlasnika isplaćuje jednog suvlasnika nekretnine, a ne sklapa se ugovor o kupoprodaji, izrada energetskog certifikata nije potrebna. Darovanje nekretnina također ne podliježe obvezi certificiranja predmeta darovanja.

Važno je napomenuti da energetski razred može utjecati na povećanje ili smanjenje cijene nekretnina prilikom procesa najma ili kupoprodaje. Što je energetski razred viši, proporcionalno raste i cijena. Rast je očekivan s obzirom na to da poboljšanje razreda podrazumijeva stanovito materijalno ulaganje u nekretninu, a koje valja uračunati u finalnu kupoprodajnu cijenu.

Agencija Adresar surađuje s nekoliko ovlaštenih energetskih certifikatora čime olakšava snalaženje iznajmljivačima i prodavateljima u složenim procesima iznajmljivanja i kupoprodaje. Nalazite li se među obveznicima izrade predmetnog dokumenta, osigurat ćemo vam visoku kvalitetu usluge u minimalnome roku. Dok naši stručni suradnici brinu o potrošnji energije u vašoj nekretnini, Adresar brine o očuvanju vaše vlastite.

ADRESAR nekretnine © 2024. Sva prava pridržana. Adresar web Adresar nekretnine