Licencirana
agencija
Izbornik

BLOG

PRETRAGA NEKRETNINA
Lokacija

Subvencioniranje stambenih kredita - jeste li znali?

07. 02 2018. Autor: Adresar

Subvencioniranje stambenih kredita provode Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Riječ je o mjeri pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Prvi je val subvencija dodijeljen tijekom druge polovice 2017. godine. Računate li na državne subvencije i ove godine, donosimo vam ukratko nekoliko informacija na koje biste trebali obratiti pozornost, sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/2017).

 

Svrha subvencioniranja

Subvencioniranje kredita državna je mjera donesena u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima.

Mjera se odnosi isključivo na stambene kredite građana koje uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće radi rješavanja vlastitog  stambenog pitanja.

 

Uvjeti podnošenja zahtjeva

Osobni uvjeti

Zahtjev može predati:

 • osoba s prebivalištem na području Republike Hrvatske

 • osoba koja ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (osoba koja je kreditno sposobna)

 • u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji osoba ne smije biti starija od 45 godina

 • osoba čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

Uvjeti temeljem karakteristika nekretnina

 • subvencionira se gradnja kuće i kupnja stana ili kuće koja ima akt za građenje i akt za uporabu građevine

 • cijena s porezom na dodanu vrijednost po m² neto korisne površine stana ili kuće ne smije biti veća od 1.500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

 • cijena po m² neto korisne površine stana ili kuće može biti veća od prethodnog iznosa, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira

 • subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće koja je izgrađena u okviru programa društveno poticane stanogradnje za čiju gradnju Republika Hrvatska daje zajam javnih sredstava

Kreditiranje i kreditni uvjeti

 • iznos kredita ne smije prelaziti 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita (ukoliko prelazi, razlika se ne subvencionira)

 • rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina

 • kreditne institucije nakon javnog prikupljanja ponuda odabire APN

 • kreditne institucije s Republikom Hrvatskom sklapaju ugovor kojim se obvezuju davati subvencionirane kredite; u ime Republike Hrvatske ugovore sklapa APN

 • popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita objavljuje se na službenim mrežnim stranicama APN-a i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
   

Način subvencioniranja

 • subvencije se podmiruju sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske na način da se tim sredstvima plaća polovica mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine njegove otplate.

 • efektivna kamatna stopa (EKS) na kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje.

 • efektivna kamatna stopa na kredit po proteku prve četiri godine njegove otplate, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 % od efektivne kamatne stope određene za prve četiri godine otplate

 • ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva navedenog u zahtjevu osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50 % upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu otplate

 • ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, dodatno se subvencionira kredit za dvije godine po svakom živorođenom ili posvojenom djetetu
   

Predaja i obrada zahtjeva te odobrenje

 • zahtjev za subvencioniranje kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji

 • zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate

 • uz zahtjev za subvencioniranje kredita osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

  • presliku osobne iskaznice

  • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju se kupnju traži odobravanje kredita

  • presliku zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje i akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća

  • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (u slučaju invaliditeta)

  • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

  • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće

 • odabrana kreditna institucija dužna je u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita

 • odluku o ispunjavanju uvjeta odabrana kreditna institucija, bez odgađanja, dostavlja APN-u

 • odluku kojom se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete kreditna institucija dostavlja podnositelju zahtjeva

 • odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi APN nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju koje mu je dostavila odabrana kreditna institucija utvrdi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom

 • APN po potrebi može od podnositelja zahtjeva zatražiti i/ili na drugi način pribaviti i druge isprave i provesti radnje kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta

 • odluka o odobravanju subvencioniranja kredita, uz druge potrebne podatke, sadrži obvezno iznos koji se subvencionira i dinamiku njegove isplate

 • odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencioniranja kredita APN dostavlja odabranoj kreditnoj instituciji elektroničkim putem u roku od tri dana od njezina donošenja

 • o početku i prestanku subvencioniranja kredita APN zainteresirane osobe obavještava oglasom u javnim glasilima i »Narodnim novinama«.

 • rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kredita odabranoj kreditnoj instituciji teče, odnosno prestaje teći od dana objave oglasa u »Narodnim novinama«

 • zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja kredita i poslije objave oglasa o prestanku subvencioniranja kredita neće se razmatrati
   

Posebne napomene i upozorenja

 • Ugovor o subvencioniranom kreditu mora sadržavati:

  zabranu davanja u najam stana ili kuće za čiju se kupnju odnosno gradnju kredit odobrava, a prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita

  obvezu prijave prebivališta korisnika kredita na adresi kupljenog stana ili kuće odnosno izgrađene kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuću

  rok do kojeg se treba dostaviti uporabna dozvola ako se kredit odobrava za gradnju

 • korisnik kredita koji se neopravdano ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o subvencioniranom kreditu gubi pravo na subvencioniranje kredita

 • ako korisnik kredita prestane s otplatom subvencioniranoga kredita, ili odabrana kreditna institucija proglasi kredit dospjelim u cijelosti, ili stan ili kuću proda tijekom otplate kredita, kreditna institucija je dužna sredstva uplaćena na ime subvencioniranja kredita prenijeti na račun APN-a u roku od mjesec dana od nastupa takvog događaja, a koji ta sredstva uplaćuje u proračun Republike Hrvatske

 • u slučaju u kojem korisnik kredita, ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja dužan je dokaz o prodaji tog stana odnosno kuće dostaviti APN-u najkasnije u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu

 • ako APN utvrdi da se sredstva odobrena za subvencioniranje kredita ne koriste u skladu sa Zakonom, ugovorom o subvencioniranom kreditu ili da su činjenice na kojima se temeljila odluka o odobravanju subvencioniranja kredita bile neistinite, o tome obavještava odabranu kreditnu instituciju koja kredit proglašava dospjelim u cijelosti i pristupa prisilnoj naplati
   

 

 

 

 

 

ADRESAR nekretnine © 2024. Sva prava pridržana. Adresar web Adresar nekretnine