Licencirana
agencija
Izbornik
PRETRAGA NEKRETNINA
Lokacija
Naslovna | O nama

Opći uvjeti poslovanja

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina Adresar d.o.o. upisana je kao ovlašteni posrednik u prometu nekretninama u Registar posrednika u prometu nekretnina Hrvatske gospodarske komore, pod registarskim brojem upisa 131/2019, matični broj 082139470.

 

OPĆE ODREDBE

Predmet općih odredbi

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretninama Adresar (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe nalogodavca (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama (dalje u tekstu: Ugovor o posredovanju). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje upoznatost i suglasnost s predmetnim uvjetima poslovanja Posrednika.

 

Tumačenje pojmova

Članak 2.

Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretninama je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba, upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmetom određena nekretnina.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pisani dokument kojim se posrednik obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Klasičan ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pisani dokument kojim se posrednik obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Pritom nalogodavac zadržava pravo suradnje s drugim posrednicima, kao i pravo na samostalno oglašavanje i prodaju nekretnine u svome vlasništvu.

Isključivi/Ekskluzivni ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pisani dokument kojim se nalogodavac obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Posrednička naknada je iznos koji se Nalogodavac obvezao isplatiti Posredniku za izvršenu uslugu posredovanja.

 

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda Posrednika podrazumijeva informacije zaprimljene pismenim (uključno i digitalnim oblicima /elektroničkim medijima) i usmenim putem od strane Nalogodavca, a koji se smatraju potvrđenima vlastoručnim potpisom Nalogodavca na za to predviđenom mjestu u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik se odriče odgovornosti za moguće eventualne pogreške u oglasima nekretnina iz ponude u slučaju nepravovremene obavijesti Nalogodavca o sniženju cijene, eventualnom odustajanju od prodaje/najma/zakupa, o realiziranoj prodaji/najmu/zakupu, kao i u slučaju zatajenja relevantnih informacija o nekretninama iz ponude od strane Nalogodavca.

Informacije i obavijesti o ponudi Posrednika Nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

 

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.

Po sklopljenom Ugovoru o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca, Posrednik se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla

2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove

5. omogućiti pregled nekretnina trećim osobama

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora/pravnog posla, ako se na to posebno obvezao

7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje

8. ako je predmet sklapanja Ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište

9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

10. U suradnji s odvjetničkim uredom osigurati punu pravnu podršku Nalogodavcu i trećoj strani, kreirati svu prateću pravno relevantnu dokumentaciju (predugovor o kupoprodaji, ugovor o kupoprodaji, tabularnu izjavu, eventualno potrebne punomoći, prijedlog za predbilježbu i uknjižbu prava vlasništva) potrebnu za realizaciju kupoprodajnog procesa.

 

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5.

Po sklopljenom Ugovoru o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca, Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani

2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini

3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine

4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu

5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno

6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako tijekom suradnje s Posrednikom ne postupa u dobroj vjeri, ako postupa prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 ni veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

POSREDNIČKA USLUGA

Članak 6.

Posrednik svojim poslovnim aktivnostima obuhvaća sljedeće poslove: posredovanje prilikom prodaje, kupnje, najma i zakupa svih vrsta nekretnina, na području cijele Hrvatske.

Posrednik za Nalogodavca može vršiti i dodatne usluge izvan sfere posredovanja, ukoliko Posrednik i Nalogodavac navedeno posebno ugovore.

Smatra se da je Posrednik isporučio uslugu u trenutku dovođenja u vezu Nalogodavca s trećom osobom s namjerom sklapanja pravnog posla, uključno sa sljedećim slučajevima:

1. ako je neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmetom posredovanja

2. ako je organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla

3. ako je Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla

4. ako je omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

 

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 7.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u trenutku sklapanja prvog pravnog akta u procesu kupoprodaje/najma/zakupa (predugovor o kupoprodaji/ugovor o kupoprodaji/ugovor o najmu/ugovor o zakupu).

Posredničku naknadu Posrednik naplaćuje isključivo od Nalogodavca, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Posredničkom naknadom obuhvaćeni su uobičajeni troškovi svih aktivnosti uključenih u posredovanje, navedeni u Ugovoru o posredovanju sklopljenom između Posrednika i Nalogodavca (procjena tržišne vrijednosti nekretnine, provjera dokumentacije i puna pravna podrška, izrada profesionalnih fotografija, marketinške aktivnosti, profesionalne prezentacije, pregovori i stručna savjetovanja). Za sve aktivnosti i troškove poduzete i nastale izvan ugovorene sfere posredovanja, Posrednik i Nalogodavac suglasno će ugovoriti posebnu, dodatnu naknadu.

Službeni cjenik posredničkih naknada u posredovanju u prometu nekretninama izložen je na službenim internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.

Visina posredničke naknade u posredovanju pri kupoprodaji nekretnina iznosi od  3-5% od postignute kupoprodajne cijene nekretnina, minimalnog iznosa 1.000,00 EUR, plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Visina posredničke naknade u posredovanju pri najmu i zakupu nekretnina iznosi 100% mjesečne najamnine/zakupnine, jednokratno, na razdoblje od 12-36 mjeseci, 150% mjesečne najamnine/zakupnine na razdoblje dulje od 36 mjeseci.

Smatra se da se Nalogodavac usuglasio s troškovima iz stavaka 5.i 6. ovog članka činom sklapanja Ugovora o posredovanju s Posrednikom.

Posredničku naknadu i eventualno nastale dodatne troškove Nalogodavac je obvezan isplatiti Posredniku na račun HR8923600001102784590 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., odmah po ispostavljanju računa Nalogodavcu, ako nije posebno ugovoren drugačiji rok dospijeća plaćanja.

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla i već postignutog dogovora, dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja, odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.

 

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 8.

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 (dvanaest) do 24 (dvadesetičetiri) mjeseca i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u predviđenome roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo. Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka ugovorenog roka, isključivo pisanim putem.

Ukoliko Nalogodavac sam sklopi pravni posao s trećom osobom s kojom ga u vezu nije doveo Posrednik, dužan je u roku od najkasnije 7 (sedam) dana pismenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obveze posredovanja, odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju.

Ukoliko Nalogodavac za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju sam sklopi pravni posao s trećom osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik, dužan je Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

Ukoliko Nalogodavac nakon isteka Ugovora o posredovanju sklopi pravni posao s trećom osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik, a koji pravni posao je posljedicom djelovanja i nastojanja Posrednika, dužan je Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Za odnose između Posrednika, Nalogodavaca i trećih osoba koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

Za eventualne sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Upoznajte nas

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina Adresar d.o.o. ovlašteni je posrednik u prometu nekretnina, upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina Hrvatske gospodarske komore, pod...Detaljnije

Adresarov sustav vrijednosti

U Adresaru uvjerenja smo da je uz kvalitetno izvršenje usluge za koju ste nas angažirali jednako važno znati tko su ljudi s kojima surađujete. Ono što jesmo neraskidivo je...Detaljnije

ADRESAR nekretnine © 2024. Sva prava pridržana. Adresar web Adresar nekretnine